Ekstern dialog/sparring:
Ressourcegruppen tilbyder samtaler med ledere, der har brug for drøfte deres ledelse med en person placeret udenfor organisationen.
Udgangspunktet tages altid i hvordan lederens aktuelle ledelsesmæssige ressourcer og agenda i forhold til egen ledelsesopgave kan udvikles og styrkes med særlig fokus på at samtalerne omsættes til praktisk handling

Kan suppleres med:

Procesforløb i personalegrupper:
Med udgangspunkt i organisationens og ledelsens behov tilbydes procesforløb i personalegrupper med behov for at skabe et fælles billede af organisationens vision og værdier samt få lavet specifikke aftaler om fremadrettede handlinger i organisation.
Forløbene tager udgangspunkt i den ledelsesmæssige ramme og der arbejdes i forløbet med den information, der genereres i forløbet
Forløb kan være i form af seminardage eller personalemøder og vil altid omfatte mindre oplæg, drøftelser i personalegruppen tilrettelagt efter behov samt fælles opsamlinger.
Forud for forløbet vil der til ledelsen blive fremsendt program som efterfølgende kan justeres efter ledelsens ønske.

Supervision (fx ICS og Signs of safety)
Ressourcegruppen tilbyder faglig og personlig supervision til medarbejdere, der arbejder med vanskeligt håndterbare borgergrupper/problemstillinger. Faglig supervision tilbydes min ½ og max 3 års varighed. Faglig supervison tager altid udgangspunkt i organisationens ønske om serviceniveau / aktuel metodeanvendelse.
Personlig supervison tilbydes enkeltvis i form af 1-3 samtaler.

Konsulentbistand som ledelsesstøtte:
Ressourcegruppen tilbyder ledelsessupplement i form af ledelsestilsyn, prioritering af sagsstammer, samt faglig vejledning til løsninger i borgersager ligesom ressourcegruppen kan inddrages i beskrivelse af sagsgange og andre administrative beskrivelser af sagshåndtering.
Ressourcegruppen kan tilbyde projektledelse / bistand ved tidsafgrænsede projekter.